Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Péter nevű látogatóinkat!
2017. április 29.

HIRDETMÉNY

Hajdúnánás Városi Önkormányzat értesíti a kedves szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan a 3. életévüket betöltött gyermekek óvodai beíratásának időpontja:

2017. május 02-án (kedd)   800 - 1600 óráig
2017. május 03-án
(szerda) 800 - 1600 óráig

Az óvodába felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

A beíratás helye: Hajdúnánási Óvoda székhelye (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104. szám)

A beíratáshoz szükséges:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-száma
 • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.

Az óvodavezető 2017. június 01-ig írásban értesíti a szülőt – jogszabályban meghatározott módon és formában – a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést:

a)      a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá

b)      az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat


PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra

 

 

1. Pályázható lakás

         Fekvési helye:                 4080 Hajdúnánás, Polgári utca 4. 3. ajtó

         Alapterülete:                    33 m2

         Szobaszáma:                  1 szobás

         Komfort fokozata:            komfortos

         Havi lakbér összege:       3.168,- Ft

 

 A pályázható lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. január 16-án                    8-9 óra között

2017. január 24-én                   13 -14 óra között

 

2. A pályázat benyújtásának módja:

2017. január 25-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál  (udvari épület). Formanyomtatványt is szintén itt lehet kérni!

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. január 10.

                                                                                       Szólláth Tibor

                                                                                         polgármester

 

Kifüggesztés időpontja:           2017. január 10.

A levétel időpontja:                  2017. január 25.

 


 

 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra

1. Pályázható lakás

         Fekvési helye:                 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fsz. 3.

         Alapterülete:                    34 m2

         Szobaszáma:                  1 szobás

         Komfort fokozata:            komfortos

         Havi lakbér összege:       3.264,- Ft

 

 A pályázható lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. január 3-án             9 - 10 óra között

2017. január 11-én           13 - 14 óra között

 

2. A pályázat benyújtásának módja:

2017. január 16-án 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál  (udvari épület). Formanyomtatványt is szintén itt lehet kérni!

 

Felhívom figyelmét arra, hogy a téli igazgatási szünet ideje alatt              (2016. 12. 27. – 2017. 01. 06.) a pályázatok benyújtására nincs lehetőség!

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2016. december 15.

                                                                                       Szólláth Tibor

                                                                                         polgármester

 

Kifüggesztés időpontja:           2016. december 16.

A levétel időpontja:                  2017. január 16.


 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra

1. Pályázható lakás

         Fekvési helye:                 4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 7. 2. ajtó

         Alapterülete:                    37 m2

         Szobaszáma:                  1 szobás

         Komfort fokozata:            komfortos

         Havi lakbér összege:       3.552,- Ft

 

 A pályázható lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. január 3-án             10 - 11 óra között

2017. január 11-én           14 - 15 óra között

 

2. A pályázat benyújtásának módja:

2017. január 16-án 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál  (udvari épület). Formanyomtatványt is szintén itt lehet kérni!

 

Felhívom figyelmét arra, hogy a téli igazgatási szünet ideje alatt              (2016. 12. 27. – 2017. 01. 06.) a pályázatok benyújtására nincs lehetőség!

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2016. december 15.

                                                                                       Szólláth Tibor

                                                                                         polgármester

Kifüggesztés időpontja:           2016. december 16.

A levétel időpontja:                  2017. január 16.


 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra

1. Pályázható lakás

         Fekvési helye:                 4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 7. 3. ajtó

         Alapterülete:                    37 m2

         Szobaszáma:                  1 szobás

         Komfort fokozata:            komfortos

         Havi lakbér összege:       3.552,- Ft

 

 A pályázható lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. január 3-án             11 - 12 óra között

2017. január 11-én           15 - 16 óra között

 

2. A pályázat benyújtásának módja:

2017. január 16-án 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál  (udvari épület). Formanyomtatványt is szintén itt lehet kérni!

 

Felhívom figyelmét arra, hogy a téli igazgatási szünet ideje alatt              (2016. 12. 27. – 2017. 01. 06.) a pályázatok benyújtására nincs lehetőség!

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2016. december 15.

                                                                                       Szólláth Tibor

                                                                                         polgármester

 

Kifüggesztés időpontja:           2016. december 16.

A levétel időpontja:                  2017. január 16.

 


 

342-17/2016 számú építési engedélyről szóló határozat

Kifüggesztés napja: 2016. november 24.

 

 


 

HIRDETMÉNY

Hajdúnánás Város – 2016. július 21-én meghirdetett a 186/2016. (VI. 30.) számú Képviselő-testületi Határozatban rögzített 2016 évi I. módosításban rendezés alá vont területeire vonatkozóan – településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának véleményezési dokumentációja elkészült. A véleményezési dokumentáció az alábbi 3 módosítási ponttal bővült, melyről a Képviselő-testület a 273/2016. (X.10.) számú Képviselő-testületi Határozatában döntött.

 1. Hajdúnánás, Bajcsy-Zs. u. – Áchim A. u. – vasúti pályatest – 5352/2 hrsz.-ú csatorna által határolt tömb övezeti átsorolása,
 2. Hajdúnánás, Ady E. körút, Dorogi u. és Mártírok útja által határolt területen lévő garázsok átminősítésére vonatkozó helyi építési szabályzat előírásának módosítása.
 3. Önkormányzati kezdeményezésre gazdaság fejlesztésre irányuló módosítás.

 

A véleményezési dokumentáció megtekinthető Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztés és Üzemeltetési Irodán, illetve a város honlapján www.hajdunanas.hu

 Véleményezési dokumentáció letöltése

Hajdúnánás, 2016. november 17.

Szólláth Tibor
polgármester

A hirdetmény olvasható:

- minden hajdúnánási ingatlanra díjmentesen terjesztett HAJDÚNÁNÁSI Újságban

- Hirdetőtáblákon: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal  Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám alatti épület hirdetőjében, Városi Piac előtti hirdetőn, Tedej hirdetőn

- a város honlapján: www.hajdunanas.hu (itt olvasható a partnerségi egyeztetési szabályzat teljes szövege is)

A hirdetmény hirdetőtáblára történő kihelyezésének időpontja: 2016. november 18. 

Dr. Kiss Imre
jegyző

A hirdetmény levételének időpontja: 2016. december 19.

Dr Kiss Imre
jegyző

 Véleményezési dokumentáció letöltése


 

TÁJÉKOZTATÁS

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat a földművelésügyi miniszternek az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015.(IV. 24.) FM rendelete                             (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdetett a Rendelet 12. § megjelölt termékek szállítására 2016. augusztus 01. napjától 2017. július 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A Rendelet 8. § (5) pontja alapján az önkormányzatnak a pályázati elbírálást követően a hivatalos honlapján közzé kell tennie a termékek szállítására benyújtott pályázók között kialakult rangsort, amely a következő:

 1. Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. (4080 Hajdúnánás, Fürjér, hrsz.: 0843/7.)
 2. Ibránytej Állattenyésztő és Tejtermelő Kft. (4484 Ibrány, Állattenyésztési telep, Liliom u. 25.)

Önkormányzatunk a rangsor alapján a legtöbb pontszámot elért szállítóval a Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. (4080 Hajdúnánás, Fürjér, hrsz.: 0843/7.) kötötte meg a szállítási szerződést.

 

A Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. által szállított tejtermékeket átvevő köznevelési intézmények:

 • Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10. szám),
 • Hajdúnánási Óvoda (székhelye: 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104. szám)

Teljesítés helyszínei:

 • 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.
 • 4080 Hajdúnánás, Iskola u. 3.
 • 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 2-10.
 • 4080 Hajdúnánás, Magyar u. 104.
 • 4080 Hajdúnánás, Nikodémusz u. 17-21.
 • 4080 Hajdúnánás, Attila u. 26.
 • 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 24.
 • 4080 Hajdúnánás, Kasza u. 3.
 • 4085 Hajdúnánás-Tedej, Előháti u. 1.

Hajdúnánás, 2016. június 23.                                                                               

Szólláth Tibor
polgármester

 


 

Hajdúnánás, Damjanich u. 22. szám alatti, 3031 helyrajzi számú ingatlanon meglévő lakóépület átalakítására és bővítésére vonatkozó építési engedély

Kifüggesztés napja: 2016. május 6.

 


1210-3/2016. vendéglátó tevékenység megtiltása, valamint a szolgáltató törlése a hatósági nyilvántartásból

Hirdetmény közzététele: 2016. február 8.

 


 

 Hirdetmény közzététele

 

Melléklet (zip)

Kifüggesztés napja: 2015. 08. 08.

Levétel napja:

 


 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatala 2016. január hó 01. napjától hatályos ügyfélfogadási rendje 

Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet alapján meghirdetett óvoda-, és iskolatej program eredménye:

 1. Martinek Farm Termelő és Szolgáltató Bt. (4080 Hajdúnánás, Fürjér 0843/7. hrsz.)
 2. EAST-MILK Kft. (4400 Nyíregyháza, Simai út 4. szám)
 3. Sajt-Kalmár Kft. (3572 Sajólád, Kossuth u. 9. szám)

 


 

FELHÍVÁS

 

A Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat, az alábbi munkagépeket kínálja bérbeadásra

 CATERPILLAER 428/C típusú gumikerekes munkagép

A gép földkitermelést, bontási munkát, rakodást, tereprendezési munkát tud végezni.

A gép bérleti díja : 7.500.-Ft/üó + ÁFA
Legkevesebb számlázási idő :  30 perc
átállási időre  :       5.000.-ft/ó + ÁFA


Hidrot rézsűkasza

Csatorna kaszálást, sík és rézsűterület kaszálást, nád-cserjejövedék-gyékény kaszálást  végez.

A gép bérleti díja : 9.500.-Ft/üó + ÁFA
átállási időre :         5.000.-ft/ÁFA
legkevesebb számlázási idő : 30 perc


Poclain kotrógép

Csatornák iszaptalanítására alkalmas

A gép bérleti díja  : 12.000.-ft/műó + ÁFA
A gép munkaterületre való szállítása egyéni megállapodás szerint történik.


Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat
vezetősége


KIMUTATÁS GÉPEKRŐL árakkal+ súly

 


 


Tájékoztató szabadtéri tűzgyújtásról

Tisztelt Lakosság!

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. A BM OKF a fentiek egységes értelmezése és végrehajtása érdekében egységes eljárásrendet adott ki, mely alapján az alábbiakról tájékoztatom.

OTSZ. 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

OTSZ. 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen:

Tovább >>> 


 

BÉRELHETŐ RENDEZVÉNYSÁTOR

Bérelhető a Hajdúnánás Városi Önkormányzattól a tulajdonában álló ponyvafedésű 15 m tengelytávolságú és 5 m keretállás távolságú alumínium csarnokvázas szerkezetű 300 m2 -es rendezvénysátor.

A bérlet időtartama 3 nap, mely magában foglalja a helyszínre történő szállítást, szerelést, bontást és visszaszállítást.

A bérleti díj összege: 300.000,-Ft + Áfa

Érdeklődni Dr. Kiss Imre jegyzőnél lehet a 06-30-489-0928-as telefonszámon.


Tiszagyulaháza Kossuth u. 2. szám alatti, 11. hrsz-ú ingatlanon lévő raktárépület fennmaradásának engedélyezési ügyében az eljárás megindítása


Újtikos Táncsis M. u. 23. szám alatti, 37. hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület helyreállítására, felújítására való kötelezés