Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Máté, Mirella nevű látogatóinkat!
2017. szeptember 21.
Hírek >> Pályázatok

pdf icon
Megosztás:

 

Pályázati Felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2016. (XII. 22.) számú határozata értelmében pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 2814 helyrajzi számú, természetben a
Hajdúnánás, Mártírok u. 14.
szám alatti kivett ipartelep megnevezésű 7261 m2 alapterületű ingatlant az alábbi feltételekkel:

 • az ingatlant egészben vagy épületenként/helyiségenként is bérbe lehet venni,
 • a bérlet időtartama lehet határozott vagy határozatlan időtartamú,
 • a versenytárgyalási ajánlatokban fel kell tüntetni a megajánlott bérleti díjat,
 • a Képviselő-testület az ajánlatok beérkezési határideje lejárta utáni soron következő ülésén bírálja el az ajánlatokat.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 25. (hétfő) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be
A pályázatok benyújtásának helye:
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142 
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2017. szeptember 26. (kedd) 1500 óra 
A versenytárgyalás, licitálás helye:
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. szeptember 7.


Szólláth Tibor

polgármester


Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 411/2015.  (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 2539 helyrajzi számú közterületen (Kossuth utca- Nyíregyházi utca kereszteződése) elhelyezkedő buszváró épülete 6 hónapos határozott időtartamra 5.000,- Ft+ÁFA/hó kiinduló licitár meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 25. (hétfő) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be. 
A pályázatok benyújtásának helye:
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es iroda 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám 
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2017. szeptember 26. (kedd) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: 06 (52) 381-411/142

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. szeptember 7.

Szólláth Tibor

polgármester


Hajdúnánás Városi Önkormányzat

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

mezőőr

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Hajdúnánás város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, (A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.)

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy u. 15. szám, illetve Hajdúnánás város külterülete

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-        Középfokú végzettség,

-        B kategóriás jogosítvány,

-        cselekvőképesség, büntetlen előélet (a 2012.évi CXX. törvény 5. § szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn), magyar állampolgárság,

-        saját tulajdonú gépjármű használatának vállalása.

 

Előnyt jelent:

-        érvényes mezőőri vizsga (2012. évi CXX. törvény 23. §-a szerinti végzettség),

-        fegyvertartási engedély sörétes fegyverre.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz,

-        végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

-        B kategóriás jogosítvány másolata,

-        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, hogy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tv. 5.§ (2)-(3) bekezdésében ismertetett kizáró okok hatálya alatt nem áll, vagy az igényléséről szóló postai feladóvevény másolata, 

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

 

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. október 9. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 29.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az 52/381-411/104 mellék számon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér. 1. szám). Kérjük a borítékon feltüntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot: 12301-1/2017., valamint pályázott munkakör megnevezését: mezőőr.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok elbírálásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat polgármestere a Hajdúnánás Városi Rendészet vezetője javaslata alapján dönt.

A kinevezési jogkör gyakorlója 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 6.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hajdunanas.hu – 2017. augusztus 31.

Hajdúnánási Újság – 2017. szeptember 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: – 2017. szeptember 05.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF)

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Hajdúnánás, 2017. augusztus 31.

 

 

 

Szólláth Tibor
polgármester 

 


 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

közterület-felügyelői

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

2017. október 1-től kezdődő határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:                 teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., illetve Hajdúnánás

közigazgatási területe

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

közterület rendjével kapcsolatos engedélyezési és egyéb feladatok ellátása

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a köztisztasági és a közterület rendjével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • közterület-használati engedélyezési eljárások lefolytatása, közterület-használattal kapcsolatos feladatok, útlezárások engedélyezése,
 • városrendészeti feladatok ellátása,
 • belterületen gyommentesítéssel kapcsolatos feladatok.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés, vagy
 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány.  

 

Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata,
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az  52/381-411/104 mellék számon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Hajdúnánás Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni az iktatószámot: 9662-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője hallgatja meg. Ezt követően történik az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hajdunanas.hu – 2017. augusztus 31.

Hajdúnánási Újság – 2017. szeptember 14.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 05.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF)

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Hajdúnánás, 2017. augusztus 31.

 

 

 

Szólláth Tibor
polgármester

 


 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével, 

piaci jelleggel bérbe adandó lakásra

Ügyiratszám: 12441-1/2017.

Ügyintéző: Dr. Szombati Ágnes

Elérhetőség: 52/381-411/108

Kifüggesztés időpontja:                          2017. augusztus 30.

A levétel időpontja:                                 2017. szeptember 15.

 

1. Pályázható lakás:

                Címe:                                         4080 Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10.

                Helyrajzi száma:                        4916/A/10

                Alapterülete:                             56 m2

                Szoba száma:                            2 szoba

                Komfort fokozata:                   komfortos

                Havi lakbér összege:                16.800,- Ft

                Közös költség összege:            6.160,- Ft (110,- Ft/m2)

                Óvadék összege:                       50.400,- Ft (lakbér három havi összege)

 

2.     Bérbeadás időtartama:

A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérleti szerződés 3 éves határozott időtartamra köthető. A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérlő kérésére a bérleti szerződés egy alkalommal, legfeljebb további 3 évvel meghosszabbítható, amennyiben

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott.

 

3.     Elvégzendő munkák megjelölése:

a)    kőművesmunkák: falak vakolatának javítása

b)    festés, mázolás: falak tisztasági festése, nyílászárók mázolása

c)     hideg-meleg burkolat cserélése: régi burkolat felszedése, újraburkolás, parketta felcsiszolása, újralakkozás

d)    külső és belső nyílászárók javítása, cserélése

e)     épületgépészeti munkák: ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezeték, valamint a szerelvények és berendezések felülvizsgálata, szükség esetén javítása

f)      fűtésrendszer felújítása, berendezéseinek, vezetékeinek cserélése

g)    bojler felszerelése

h)    szaniterek cserélése

Elvégzendő munkák határideje: a bérleti szerződés megkötésétől számított harminc napon belül. A bérbeadó a munkálatok idejére, de legfeljebb 1 hónapra lakbérmentességet ad.

Elvégzendő munkák költségeként beszámítható lakbér alapja, mely egyben a kiinduló licitár: 604.800,- Ft

A pályázó a pályázat benyújtásával a megtekintett állapotot elfogadja és a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakítását vállalja.

 

4.     A lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. szeptember   05-én                             9-10 óra között

2017. szeptember   12-én                          14-15 óra között

 

5.     A pályázat benyújtásának módja: 2017. szeptember 15-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható. 6.     Pályázati versenytárgyalás ideje, helye: 2017. szeptember 18-án 800 óra, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme. A pályázóknak külön értesítést nem küldünk!

 

7.     A pályázat elbírálásának módja:

A piaci alapon meghirdetett lakások bérbeadása versenyeztetési eljárással történik. A versenytárgyaláson csak az a pályázó vagy meghatalmazottja vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület jelöli ki.

 

A piaci alapú lakásra pályázók közül az részesül előnyben, aki a versenytárgyaláson a kiinduló licitárként megjelölt 604.800,- forintnál kevesebb összegért vállalja a munkák elvégzését.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. augusztus 30.

 

                                                                                                                                                       Szólláth Tibor
polgármesterPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével, 

piaci jelleggel bérbe adandó lakásra

Ügyiratszám: 12440-1/2017.

Ügyintéző: Dr. Szombati Ágnes

Elérhetőség: 52/381-411/108

Kifüggesztés időpontja:                          2017. augusztus 30.

A levétel időpontja:                                 2017. szeptember 15.

 

1. Pályázható lakás:

                Címe:                                         4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 1. IV/14.

                Helyrajzi száma:                        2832\2\A\14

                Alapterülete:                             54 m2

                Szoba száma:                            2 szoba

                Komfort fokozata:                   összkomfortos

                Havi lakbér összege:                18.900,- Ft

                Közös költség összege:            5.400,- Ft (100,- Ft/m2)

                Óvadék összege:                       56.700,- Ft (lakbér három havi összege)

 

2.     Bérbeadás időtartama:

A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérleti szerződés 3 éves határozott időtartamra köthető. A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérlő kérésére a bérleti szerződés egy alkalommal, legfeljebb további 3 évvel meghosszabbítható, amennyiben

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott.

 

3.     Elvégzendő munkák megjelölése:

a)    kőművesmunkák: falak vakolatának javítása

b)    festés, mázolás: falak tisztasági festése, nyílászárók mázolása

c)     hideg-meleg burkolat: régi burkolat felszedése, új burkolat lehelyezése valamennyi helyiségben

d)    külső és belső nyílászárók: javítása, cserélése

e)     épületgépészeti munkák: ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezeték, valamint a szerelvények és berendezések felülvizsgálata, szükség esetén javítása

f)      fűtésrendszer berendezéseinek javítása

g)    szaniterek cserélése

Elvégzendő munkák határideje: a bérleti szerződés megkötésétől számított harminc napon belül. A bérbeadó a munkálatok idejére, de legfeljebb 1 hónapra lakbérmentességet ad.

Elvégzendő munkák költségeként beszámítható lakbér alapja, mely egyben a kiinduló licitár: 453.600,- Ft.

A pályázó a pályázat benyújtásával a megtekintett állapotot elfogadja és a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakítását vállalja.

 

4.     A lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. szeptember   05-én                           10-11 óra között

2017. szeptember   12-én                          15-16 óra között

 

5.     A pályázat benyújtásának módja: 2017. szeptember 15-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható. 6.     Pályázati versenytárgyalás ideje, helye: 2017. szeptember 18-án 900 óra, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme. A pályázóknak külön értesítést nem küldünk!

 

7.     A pályázat elbírálásának módja:

A piaci alapon meghirdetett lakások bérbeadása versenyeztetési eljárással történik. A versenytárgyaláson csak az a pályázó vagy meghatalmazottja vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület jelöli ki.

 

A piaci alapú lakásra pályázók közül az részesül előnyben, aki a versenytárgyaláson a kiinduló licitárként megjelölt 453.600,- forintnál kevesebb összegért vállalja a munkák elvégzését.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. augusztus 30.

 

                                                                                                                                                       Szólláth Tibor
polgármesterPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra 

 

Ügyiratszám: 12442-1/2017.

Ügyintéző: Dr. Szombati Ágnes

Elérhetőség: 52/381-411/108

Kifüggesztés időpontja:     2017. augusztus 30.

A levétel időpontja:           2017. szeptember 15.

 

 

1. Pályázható lakás:

    Címe:                           4080 Hajdúnánás, Csokonai utca 16. II/9.

    Helyrajzi száma:            3486\B\9

    Alapterülete:                 51 m2

    Szoba száma:                2 szoba

    Komfort fokozata:        komfortos

    Havi lakbér összege:      10.098,- Ft három évig (a felújított lakás első bérlője részére)

    Közös költség összege: 6.120,- Ft (120,- Ft/m2)

 

 

2. Bérbeadás időtartama: A szociálisan rászorult személlyel megkötött lakásbérleti szerződés első alkalommal 3 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat.

 

 

3. A lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. szeptember   05-én          13-14 óra között

2017. szeptember   12-én           11-12 óra között

 

 

4. A pályázat benyújtásának módja: 2017. szeptember 15-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

 

 

5. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület választja ki.

 

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. augusztus 30.

 

Szólláth Tibor
polgármester PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra 

 

Ügyiratszám: 12439-1/2017.

Ügyintéző: Dr. Szombati Ágnes

Elérhetőség: 52/381-411/108

Kifüggesztés időpontja:     2017. augusztus 30.

A levétel időpontja:           2017. szeptember 15.

 

 

1. Pályázható lakás:

    Címe:                           4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. II/7.

    Helyrajzi száma:            2832\9\A\22

    Alapterülete:                 51 m2

    Szoba száma:                2 szoba

    Komfort fokozata:        összkomfortos

    Havi lakbér összege:      11.781,- Ft három évig (a felújított lakás első bérlője részére)

    Közös költség összege: 5.100,- Ft (100,- Ft/m2)

 

 

2. Bérbeadás időtartama: A szociálisan rászorult személlyel megkötött lakásbérleti szerződés első alkalommal 3 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat.

 

 

3. A lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. szeptember   05-én          8-9 óra között

2017. szeptember   12-én           13-14 óra között

 

 

4. A pályázat benyújtásának módja: 2017. szeptember 15-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

 

 

5. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület választja ki.

 

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. augusztus 30.

 

Szólláth Tibor
polgármester

 


 

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 150/2016. (V. 26.) számú Határozata értelmében versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező, alábbiakban körülírt ingatlanokat:

 

Hrsz.

Cím

Műv. ág

Terület (m2)

Kiinduló licitár (Ft)

780/19

Szabadság u.

kivett beépítetlen terület

675

1.000.000

780/20

Szabadság u.

kivett beépítetlen terület

675

1.000.000

780/21

Szabadság u.

kivett beépítetlen terület

675

1.000.000

1592/20

Pázsit u.

kivett beépítetlen terület

5816

17.448.000

1612/1

Pázsit u.

kivett beépítetlen terület

5586

16.758.000

4823

Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

kivett beépítetlen terület

1030

1.800.000

4824

Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

kivett beépítetlen terület

1010

2.000.000

4827

Bajcsy-Zsilinszky u. 8.

kivett beépítetlen terület

987

2.000.000

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 22. (péntek) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2017. szeptember 25. (hétfő) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2016. (V. 26.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező, alábbiakban körülírt ingatlanokat:

 

Hrsz.

Cím

Műv. ág

Terület (m2)

Kiinduló licitár (Ft)

6442

Tedej, Ujvárosi M.u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6443

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6444

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6445

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6448

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

813

550.000

6449

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

809

550.000

6450

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6451

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6462

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6463

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6464

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6465

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6466

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

806

545.000

6468

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6469

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6470

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6471

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6472

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6481

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

880

530.000

6482

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

860

525.000

6483

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

839

510.000

6484

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

819

500.000

6485

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

798

490.000

6486

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

783

480.000

6339/25

Tedej, Nyár u.

kivett beépítetlen terület

870

940.000

6339/26

Tedej, Nyár u.

kivett beépítetlen terület

882

950.000

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 22. (péntek) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Borítékbontás ideje: 2017. szeptember 25. (hétfő) 0900 óra

A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
fszt. 37. iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2016. (I. 28.) számú Határozata értelmében versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező az Eszlári utca – Nyúl utca – Brassai Károly utca által határolt 29 db építési telket kedvezményes,
1.000.000,-Ft+ÁFA/telek
kiinduló licitár meghatározásával.

A nyertes pályázó az ingatlanon 1 éven belül köteles megkezdeni a beépítést!

Az önkormányzat a telkekhez tervdokumentációt is biztosít, melynek előzetes egyeztetése érdekében keressék Kissné Barta Piroska városfejlesztési és üzemeltetési irodavezetőt a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
fszt. 29. irodájában.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 22. (péntek) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázaton fel kell tüntetni a pályázandó ingatlan helyrajzi számát!
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2017. szeptember 25. (hétfő) 1100 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 Az ingatlanokról és a pályázati feltételekről bővebb felvilágosítást kérhetnek a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
fszt. 37. irodájában Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézőnél. (Telefon: 06 52/381-411/143, e-mail: konyab@hajdunanas.hu)

 


Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2017.  (IV. 27.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján pályázati útján történő bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti 5. parkolóhelyet 5 éves határozott időtartamra 1.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely/hó megajánlható minimum bérleti díj meghatározásával.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 4. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37-es iroda,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. szeptember 5. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Telefon: 06 (52) 381-411/142

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse.

 

 

Szólláth Tibor
polgármester

  

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

adóügyi ügyintéző

álláshelyének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtható köztartozások kivetésével, beszedésével, kezelésével, elszámolásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok intézése, adókönyvelés.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet

- Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

- felhasználói szintű számítógépes ismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

- iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 08.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az
52/381-411/104-es telefonszámon.

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11628-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján
- a polgármester egyetértésével - az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        www.hajdunanas.hu – 2017. augusztus 01.

-        Hajdúnánási Újság – 2017. augusztus 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 07.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 


Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén lévő középfokú intézményben:

- a 9. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére, előrehozott szakképzés esetén,

- 11. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére,

- 13. évfolyam (szakgimnáziumra, érettségire épülő szakképzés) I. félévére

épülő iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésben résztvevő tanulók részére.

 

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,- Ft/hó

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Információjában hozzáférhető mellékelt pályázati űrlapon.

A pályázatot a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

- a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,

- attól függően, hogy a tanuló melyik félévre vonatkozóan nyújt be pályázatot: másolat a tanuló félévi osztályzatáról vagy a bizonyítvány másolata a tanév végi eredményéről, az intézmény eredeti hitelesítésével.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázat benyújtási helye, határideje: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                    2017. szeptember 10.

 

Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a 2017. októberi képviselő-testületi ülésen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

Tanulmányi átlag:   

- szakközépiskolai tanulóknál legalább 3.5,

- szakgimnáziumban és érettségire épülő szakképzésben tanulóknál legalább 4.0

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:

- elégséges gyakorlati jegy,

- osztályismétlés,

- tanulói jogviszony megszűnése,

- az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.

-  5 órát meghaladó igazolatlan hiányzás.

 

Az önkormányzat döntéséről 2017. november 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

pályázati űrlap

 


 

Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tehetséggondozó programot hirdet
a város közigazgatási területén működő középfokú intézmény gimnáziumi képzésében továbbtanuló tehetséges diákok támogatására.

 

Az ösztöndíjban való részesülés feltétele:

- 9. évfolyam I. félévére létrejött iskolarendszerű nappali tagozatos gimnáziumi képzésben tanulói jogviszony, vagy

- hatosztályos gimnáziumi képzésben nyolcadik évfolyamon szerzett év végi bizonyítvány.

 

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 5.000,- Bocskai Korona/hó

 

A tehetséggondozó programban részt vevő tanuló az ösztöndíj összegén kívül évente egy alkalommal utólagosan biztosított 10.000,- Ft összegű támogatás, hátránykompenzáció megállapítására jogosult, a szülő – tankönyvvásárlás vagy nyelvvizsgadíj kifizetését igazoló – írásbeli igénylését követően, amennyiben

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

b) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-t.

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumnál
(a továbbiakban: Gimnázium), illetve Hajdúnánás város honlapján hozzáférhető pályázati űrlapon.

A tanulóknak a pályázatokat (a pályázati űrlapot és mellékleteit) a Gimnázium részére kell benyújtani, aki azt az adott év szeptember 15-ig továbbítja az Önkormányzat részére.

A pályázati űrlapot a pályázó és az osztályfőnök által aláírva egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat kötelező mellékletei:

- a Gimnázium által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,

- a bizonyítvány másolata a tanév végi eredményéről, a Gimnázium eredeti hitelesítésével.

 

Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt az adott év szeptemberi képviselő-testületi ülésén.

 

Az ösztöndíj elbírálása a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

Tanulmányi átlag: 5

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:

- igazolatlan hiányzás,

- tanulói jogviszony megszűnése,

- az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.

 

Az önkormányzat döntéséről az adott év szeptember 30-ig írásban értesíti a pályázókat.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

pályázati űrlap

 


 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

lakásgazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati lakások bérleti szerződéseivel, analitikus nyilvántartásával, lakbérszámlázással kapcsolatos ügyintézés. Peres és nem peres ügyek előkészítése, jogi képviselet ellátása.
A bérbeadással kapcsolatos előterjesztések készítése. A bérlők bejelentéseinek intézése. Helyszíni ellenőrzések lefolytatása.  Ügyfelek részére a szociális csoport munkájával kapcsolatban felmerült kérdésekre tájékoztatás nyújtása. Hatósági ügyek vitele.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet

- jogász vagy felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

- számítógépes felhasználói ismeret (Word, Excel felhasználói szintű ismerete)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos gazdálkodási és kezelési ismeretek

- közigazgatásban szerzett szakmai gyakorlat

- magas szintű írásbeli kifejező készség

- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

- iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 28. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az
52/381-411/104-es telefonszámon.

  

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11157-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: lakásgazdálkodási ügyintéző.

- Elektronikus úton Dr. Kiss Imre részére a drkissi@hajdunanas.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján
- a polgármester egyetértésével - az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        www.hajdunanas.hu – 2017. július 20.

-        Hajdúnánási Újság – 2017. július 27.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

Igény esetén önkormányzati szolgálati lakás biztosítása.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

 Pályázati Felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 234/2017. (VI. 29.) számú határozata értelmében pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti 2. számú, 20 m2 alapterületű garázst 500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 24. (hétfő) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 25. (kedd) 1400 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. július 3.


    


    Szólláth Tibor
    polgármester

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2017. (VI. 29.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 103 helyrajzi számú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, természetben a 4080 Hajdúnánás, Báthori u. 6. szám alatti 561 m2 alapterületű ingatlant a következő feltételekkel:

-          az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.500.000- Ft;

-          a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át – 550.000,- Ft –bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;

-          a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);

-          a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;

-          a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;

-         pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

 

Kifüggesztés időpontja: 2017. július 5. (szerda)

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 24. (hétfő) 12:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. július 25. (kedd) 09:00 óra,

helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

 

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Báthori u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefonon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. július 3.        

 

 Szólláth Tibor
polgármester

 


 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2016. (II. 18.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás 3503/A/44 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. C II./2. szám alatti 43 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű ingatlant a következő feltételekkel:

- a 332/2016. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.800.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

A Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. szám „Otthon Melege Program” nyertes társasház, mely a pályázat keretében felújításra került (szigetelés, nyílászáró csere, külső homlokzat festése).
Kifüggesztés időpontja: 2017. június 27. (kedd)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 17. (hétfő) 12:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. július 18. (kedd) 09:00 óra,
helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. C II./2. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefonon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. június 28.

                                                                                                                         

Szólláth Tibor

polgármester

 


Pályázati Felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2016. (VI. 30.) számú határozata értelmében pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 14 m2 alapterületű 4. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 17. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda

Telefon: 06 (52) 381-411/142

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 18. (kedd) 1400 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. június 28.

 


 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2017. (I. 26.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 4916/A/10 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10. szám alatti 56 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos „lakás” megnevezésű ingatlant a következő feltételekkel:

- az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.600.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át – 560.000,-Ft – bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

Kifüggesztés időpontja: 2017. június 6. (kedd)

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. június 26. (hétfő) 12:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. június 27. (kedd) 11:00 óra,

helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

 A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

 A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. június 6.


                                                                                                                          

Szólláth Tibor
polgármester

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2016. (II. 18.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás 3503/A/29 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. B III./1. szám alatti 43 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű ingatlant a következő feltételekkel:

- a 331/2016. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.800.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

A Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. szám „Otthon Melege Program” nyertes társasház, mely a pályázat keretében felújításra került (szigetelés, nyílászáró csere, külső homlokzat festése).

Kifüggesztés időpontja: 2017. június 6. (kedd)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. június 26. (hétfő) 12:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. június 27. (kedd) 08:00 óra,
helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. B III./1. szám alatti  ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. június 6.

                                                                                     

Szólláth Tibor

polgármester

 Pályázati felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2017.  (IV. 27.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján pályázati útján történő bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti 5. parkolóhelyet 5 éves határozott időtartamra 1.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely/hó megajánlható minimum bérleti díj meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 3. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37-es iroda,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 4. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Telefon: 06 (52) 381-411/142

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

 

Hajdúnánás, 2017. június 13.

 


 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

közterület-felügyelői

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

2017. szeptember 1-től kezdődő határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:                       teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                      4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1., illetve
                                                          Hajdúnánásközigazgatási területe

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

közterület rendjével kapcsolatos engedélyezési és egyéb feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a köztisztasági és a közterület rendjével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • közterület-használati engedélyezési eljárások lefolytatása, közterület-használattal kapcsolatos feladatok, útlezárások engedélyezése,
 • városrendészeti feladatok ellátása,
 • belterületen gyommentesítéssel kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről

szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • Felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú szakképesítés, vagy
 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány.  

 

Előnyt jelent a közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata,
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 5. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az  52/381-411/104 mellék számon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Hajdúnánás Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.)

Kérjük a borítékon feltüntetni az iktatószámot: 9662-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője hallgatja meg. Ezt követően történik az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hajdunanas.hu – 2017. június 08.

Hajdúnánási Újság – 2017. június 15.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF)

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Hajdúnánás, 2017. június 07.

 

 

 

Dr. Kiss Imre

jegyző

 Pályázati felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője pályázatot hirdet

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézői álláshelyének betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott, idejű 2017.07.01-től 2018.06.30-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Településfejlesztési-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör. Az önkormányzat által meghatározott magasépítési és/vagy mélyépítési beruházási, fejlesztési, felújítási és fenntartási feladatok előkészítése, lebonyolítása. Ehhez kapcsolódó pályázatok, közbeszerzési vagy beszerzési eljárások előkészítésében és végrehajtásában való részvétel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-       Magyar állampolgárság,

-       Cselekvőképesség,

-       Büntetlen előélet,

-       Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

-       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-       Felhasználói szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

-       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-       Magasépítő vagy mélyépítő tapasztalat

-      Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, közlekedésmérnök-, település-fejlesztési mérnök felsőfokú szakképzettség, vagy

-  Műszaki középiskolai vagy technikus végzettség: magasépítő- mélyépítő-, épületgépész- építőgépész-, közlekedésépítő szakirányban,

-       Költségvetés készítő program ismerete,

-       "B" kategóriás jogosítvány

-       Legalább 2 év építőipari kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlat, beruházások előkészítésben való jártasság vagy beruházások bonyolításban szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

-       Jó szintű pontos, precíz munkavégzés,

-       Felelősségteljes, önálló munkavégzés,

-       Pontosság,

-       Együttműködő-készség,

-       Csapatmunkára való képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-       három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-       iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata,

-       fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal,

-       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2017. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan információt Dr. Kiss Imre jegyző vagy Kissné Barta Piroska irodavezető nyújtanak az 52/381-411 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével  

(4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.).

Kérjük a borítékon feltüntetni az adatbázisban szereplő azonosító számot (2523-2/2017.), valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője és a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodájának vezetője hallgatja meg.

Ezt követően történik a jegyző döntése alapján – a polgármester egyetértésével – az ügyintéző kinevezése.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.hajdunanas.hu – 2017. május 17.

Hajdúnánási Újság – 2017. május 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: – 2017. május 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Hajdúnánás, 2017. május 17.

 

 

Dr. Kiss Imre
jegyző

  Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2017. (IV. 27.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti

 az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 01121/2 helyrajzi számú

szántó művelési ágú 98 m2 alapterületű ingatlant

35.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.

 

A pályázat elnyerése nem mentesít az adásvételnek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. §-ában körülírt elővásárlásra jogosultakkal történő hirdetményi úton történő közlése (kifüggesztése) alól!

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 19. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Borítékbontás ideje: 2017. május 22. (hétfő) 1000 óra

A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37. iroda

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2017. (IV. 27.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti

 az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 01113/12 helyrajzi számú

szántó művelési ágú 1008 m2 alapterületű ingatlant

290.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.

A pályázat elnyerése nem mentesít az adásvételnek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. §-ában körülírt elővásárlásra jogosultakkal történő hirdetményi úton történő közlése (kifüggesztése) alól!

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 19. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Borítékbontás ideje: 2017. május 22. (hétfő) 0900 óra

A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37. iroda

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 379/2016. (XII. 22.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő telekalakítással vegyes értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási 3343 helyrajzi számú
kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanának az alábbi térképrészleten jelölt részét
230.000,-Ft megajánlható minimum vételár
megjelölésével:

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. március 10. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Borítékbontás ideje: 2017. március 13. (hétfő) 0900 óra

A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37. iroda

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2017. (I. 26.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti

 az önkormányzat tulajdonát képező 5535 helyrajzi számú ingatlannak

az alábbi térképrészleten jelölt 42 m2 területű részét

bruttó 252.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. február 17. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázaton fel kell tüntetni a pályázandó ingatlan helyrajzi számát!

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Borítékbontás ideje: 2017. február 20. (hétfő)

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

JUTALMAZÁSI SZABÁLYZAT

A versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő általános és középiskolai tanulók elismerésére

 

1.  A szabályzat hatálya:

a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete erkölcsi és anyagi elismerésben részesítheti azokat a tanulókat, akik tanulmányi, művészeti és sportversenyeken megyei, regionális, országos vagy nemzetközi versenyeken, pályázatokon sikeresen szerepeltek.

A három kategória – tanulmányi, művészeti, sport – külön kerül értékelésre.

b) A szabályzat hatálya kiterjed Hajdúnánás város alap- és középfokú oktatási intézményeiben az adott jutalmazási ciklusban tanulói jogviszonyban lévő tanulóira.

c) A szabályzat időben az előző naptári év január 1-e és december 31-e között lezajlott versenyekre vonatkozik. 

d) A szabályzat két típusban (ezen belül az a) pont szerinti három kategóriában) ismeri el a versenyeredményeket:

- kiemelt versenyek: a minden tanévben a Magyar Közlönyben megjelenő a tanév rendjét szabályozó rendelet mellékletében szereplő tanulmányi, művészeti és sportversenyek;

- egyéb versenyek:

  • az oktatási, művelődési, egészségügyi, sport hatáskörű és jogú intézmények által szervezett és ellenőrzött versenyek,
  • az Országgyűlés által elismert egyház által szervezett versenyek,
  • egyéb, a neveléssel-oktatással kapcsolatos versenyek.

2.  A jutalmazásra történő felterjesztés, az arról való döntés szabályai:

a) A pályázat benyújtható az előző naptári évben kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazására.

b) A jutalmazásra pályázni a mellékelt űrlapon lehet minden év január 31-ig, melyet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodájába kell eljuttatni.

c) Pályázni azokra a szabályzat 1/b pontja alá tartozó tanulók, tanulócsoportok díjazására lehet, akik kiemelkedő megyei, regionális, országos, nemzetközi eredményeket értek el.

- Megyei: legalább 5 település részvétele esetén

- Regionális: legalább 3 megye részvétele esetén

- Országos:  legalább 10 megye részvétele esetén

- Nemzetközi: legalább 5 ország részvétele esetén

d) A versenykiírás fénymásolatát a javaslattevőnek csatolnia kell a felterjesztéshez, a helyezési dokumentáció másolatával együtt.

e) A jutalmazásra fordítható összeget a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja az önkormányzat éves költségvetése terhére.

f) A jutalom odaítéléséről a MOISB javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

g) Az előkészítő munkában véleményezési joggal részt vehetnek és meg kell hívni az intézmények delegáltjait.

3.  A jutalmazás időpontjának meghatározása:

     A jutalmazásra minden év március 15-én kerül sor.

4. A jutalmazás szabályai:

a) Oklevéllel ismerhetők el:  Levelező versenyek I-V. országos helyezés

                                             Megyei versenyek II-V. helyezés

                                             Regionális versenyek IV-VI. helyezés

b) Versenykörülmények között zajló önálló vagy csoportos tanulói teljesítmények kerülhetnek díjazásra.

c) Jutalmazási kör:

Megyei:                                                I. helyezés
Regionális:                                           I-III. helyezés
Országos:                                            I-X. helyezés
Nemzetközi:                                        I-XV. helyezés

d) A jutalmazás mértéke a képviselő-testület által a mindenkori éves költségvetésben meghatározott keretösszeg.

A jutalmazásnál kiemelt szempont:

- kiemelt versenyek,

- felmenő rendszerű versenyek. 

A MOISB jogosult minden évben javaslatot tenni a versenyek résztvevői számára kirándulással, vagy 5 alkalmas fürdőbérlettel, pénzbeli vagy kulturális programmal  való jutalmazására.

e) Egy felkészüléssel (pl. sport, versmondás) több versenyen elért eredmények közül a legmagasabb helyezés kerül jutalmazásra.

5. A javaslattételnél a bizottság, az elbírálásnál a képviselő-testület csak azokat a javaslatokat veszi figyelembe, amelyek tartalmi és formai szempontból maradéktalanul megfelelnek a szabályzat előírásainak és határidőre beérkeznek.

6. A felkészítő pedagógusok elismerése:

- oklevél,

- 5 alkalmas fürdőbérlet,

- belépő kulturális programra

- pénzjutalom

 

Hajdúnánás, 2017. január 26.

 

Szólláth Tibor
polgármester

 

Javaslattételi lap

 

 Pályázati felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén lévő középfokú intézményben:

-     a 9. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére, előrehozott szakképzés esetén,

-     11. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére,

-     13. évfolyam (szakgimnáziumra, érettségire épülő szakképzés) I. félévére

épülő iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésben résztvevő tanulók részére.

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,- Ft/hó

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Információjában hozzáférhető mellékelt pályázati űrlapon.

A pályázatot a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

-          a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,

-          attól függően, hogy a tanuló melyik félévre vonatkozóan nyújt be pályázatot: másolat a tanuló félévi osztályzatáról, az intézmény eredeti hitelesítésével.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtási helye, határideje: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                     2017. január 31.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a 2017. februári képviselő-testületi ülésen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

Tanulmányi átlag:    

-          szakközépiskolai tanulóknál legalább 3.5,

-          szakgimnáziumban és érettségire épülő szakképzésben tanulóknál legalább 4.0

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:

-          elégséges gyakorlati jegy,

-          osztályismétlés,

-          tanulói jogviszony megszűnése,

-          az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.

-          5 órát meghaladó igazolatlan hiányzás.

Az önkormányzat döntéséről 2017. március 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

Pályázati űrlap